JUMP TO BOY

JUMP TO GIRL

JUMP TO UNISEX

Purvashada (Bhu, Dha, Pha)

Wealthy, Lord of wealth

  • Hindu
  • Dhanu (BH, F, DH)
  • Purvashada (Bhu, Dha, Pha)

Goddess Lakshmi, Wealth & Lakshmi conjoined, Name of a raaginee

  • Hindu
  • Dhanu (BH, F, DH)
  • Purvashada (Bhu, Dha, Pha)

showing 1-2 of 2 names with hindu Purvashada nakshatra unisex names